DAŇ Z PRÍJMOV PRÁVNICKÝCH OSÔB ZA ROK 2019 A ZMENY OD 1.1.2020

Termín a miesto konania

27. 11. 2019
(Streda, 9,00 – 14,00 hod.)

BANSKÁ BYSTRICA

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 (pri PRIORE, bývalý Dom odborov)

Lektor

Ing. Sidónia Jakubovie – dlhoročná odborníčka a metodička v oblasti daní z príjmov PO, Finančné riaditeľstvo SR X X

PROGRAM:

 1. Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p.) z pohľadu právnických osôb s účinnosťou pre rok 2019
  • Zákon č. 344/2017 Z. z. - pravidlá pre kontrolované zahraničné spoločnosti
  • Zákon č. 112/2018 Z. z. - úľava na dani pre registrované sociálne podniky
  • Zákon č. 213/2018 Z. z. - daň z poistenia
  • Zákon č. 347/2018 Z. z. - príspevky na rekreáciu zamestnancov (rekreačné poukazy)
  • Zákon č. 385/2018 Z. z. a zákon č. 88/2019 Z. z. - osobitný odvod obchodných reťazcov
  • Zákon č. 4/2019 Z. z. - technické zhodnotenie majetku verejného subjektu
  • Zákon č. 155/2019 Z. z. - náklady na podnikové štipendiá
  • Zákon č. 221/2019 Z. z. - podmienky na zápis do zoznamu prijímateľov podielu zaplatenej dane
  • Zákon č. 233/2019 Z. z. - odpis pohľadávok v prípadoch zastavenia starej exekúcie
  • Zákon č. xxx/2019 Z. z. (ČPT 1513) - elektromobily, preddavky na daň, odpočet nákladov na výskum a vývoj a iné
 2. Vybrané oblasti z praxe - výdavky a príjmy po zaplatení, záväzky - úprava základu dane pri nezaplatení, následnom zaplatení a odpise záväzkov, pohľadávky - opravné položky, postúpenie a odpis pohľadávok, rezervy – ich tvorba, použitie a zrušenie, príspevky na rekreáciu, cestovné náhrady, vyradenie ERP, vlastné imanie, odpočet daňovej straty, zápočet daňovej licencie a iné
 3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním - povinnosť podať daňové priznanie, lehota na podanie, predĺženie lehoty, zdaňovacie obdobia, tlačivo daňového priznania a iné
 4. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2020 - oslobodené príjmy, zmarená investícia na finančnom majetku, výdavky po zaplatení, záväzky, úprava základu dane pri postúpení a odpise pohľadávok, majetok vo výpožičke, odpočet daňovej straty, zdanenie príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zaokrúhľovanie, registračná povinnosť, 15 % sadzba dane, mikrodaňovník a jeho daňové zvýhodnenia,  zdaňovacie obdobia pri likvidácii a výmaze spoločnosti ex offo (súvisí s novelou obchodného zákonníka) a iné
 5. Diskusia

 

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 271119
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.