ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA § 117 ZVO a ELEKTRONICKÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POVINNÉ OD 18.10.2018. ZAČAŤ TREBA UŽ DNES !

Termín a miesto konania

20. 6. 2018
(Streda, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 (areál vysokoškolských internátov Technickej univerzity) 
Doprava autobusom číslo:
10 – z Námestia osloboditeľov, 
17 – zo Staničného námestia a Námestia maratónu mieru
Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO, nové finančné limity po 01.11.2017, pripravovaná „veľká novela“ v roku 2018.
 2. Základný interný dokument verejného obstarávateľa pre postupy v zákazke s nízkou hodnotou – Smernica.  
 3. Opis predmetu zákazky, určenie predpokladanej hodnoty zákazky, určenie bežnej dostupnosti na trhu od predpokladanej hodnoty 15 000 eur bez DPH.
 4. Ako vyhlasujeme a vyhodnocujeme  tento typ verejného obstarávania, aké povinnosti má verejný obstarávateľ pri vyhlásení a vyhodnocovaní zákazky podľa §117 ZVO.
 5. Akú dokumentáciu má povinnosť zakladať verejný obstarávateľ do spisu pri tomto postupe  verejného obstarávania a archivovať ju 5 rokov.
 6. Inštitút konfliktu záujmov,  Zainteresovaná osoba pre konflikt záujmov , Register partnerov verejného sektora, Referencie povinné ustanovenia zákona aj pre zákazku s nízkou hodnotou.
 7. Prechod na plnú elektronizáciu verejného obstarávania od 18.10.2018.
 8. Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 20 Komunikácia: Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu, ako aj ich technické charakteristiky nesmú byť diskriminačné, musia byť všeobecne dostupné a prepojiteľné so všeobecne používanými produktmi informačných a komunikačných technológií.
 9. Elektronická komunikácia pri zákazke s nízkou hodnotou
 • Výzva na predkladanie ponúk
 • Predkladanie ponúk
 • Vyhodnotenie verejného obstarávania
 1. Jednoduchá a prehľadná komunikácia medzi zadávateľom a záujemcami/uchádzačmi v každej etape zákazky
 2. Spracovanie dokumentácie a vytvorenie reportov k zákazke

 

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 200618
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.