!!!!!!!! POZOR, ZMENA TERMÍNU !!!!!!!!!! VEREJNÉ OBSTARÁVANIE – POVINNÁ ARCHIVÁCIA SPISU 10 ROKOV. AKÚ DOKUMENTÁCIU MÁ OBSAHOVAŤ TRANSPARENTNÝ SPIS Z VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PODĽA §117 ZVO

Termín a miesto konania

24. 6. 2019
(Pondelok, 9,00 – 14,00 hod.)

NITRA

AGROINŠTITÚT, Akademická ulica č. 4

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Opis predmetu zákazky, ako ho jednoznačne nadefinovať ( zákazka na dodanie tovaru, na poskytnutie služby alebo uskutočnenie stavebných prác)
 2. Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky, rôzne formy výpočtu a príprava dokumentácie do spisu v prípade prieskumu trhu ( výzva , vyhodnotenie a určenie PHZ)
 3. Finančné limity pre zákazku s nízkou hodnotou, ako umelo nedeliť predmet obstarávania.
 4. Výzva na predkladanie ponúk podľa §117 ZVO – povinný obsah výzvy, čo všetko musíme do výzvy napísať aby bolo verejné obstarávanie transparentné a vyhodnotiteľné.
 5. Podmienky účasti v súťažných podkladoch, aké doklady sú povinné od 01.01.2019
 6. Kritéria hodnotenia, nie vždy treba vyhodnocovať len najnižšiu cenu a dôležité je riešiť mimoriadne nízku ponuku.
 7. Lehoty na predkladanie ponúk, v súlade s princípmi verejného obstarávania je dôležité ich umelo neskracovať a nediskriminovať hospodárske subjekty.
 8. Komisia verejného obstarávateľa je povinná alebo nie, pri otváraní ponúk.
 9. Vyhodnotenie verejného obstarávania, transparentná zápisnica, popísať všetky udalosti v priebehu verejného obstarávania.
 10. Oznámenie uchádzačom či uspeli alebo neuspeli v predmetnom verejnom obstarávaní. Povinné náležitosti tohto dokumentu.
 11. Zmluva podpísaná s víťazným uchádzačom ako výsledok verejného obstarávania             ( zmluva o dielo, kúpna zmluva, rámcová dohoda, objednávka).
 12. Diskusia

Účastníkom seminára budú poskytnuté všetky vzorové dokumenty zakladané do transparentného spisu povinne archivovaného 10 rokov. 

Cena: 50,- EUR

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 45,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii.Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 240619
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.