PRACOVNÝ ČAS, NADČASY, DOVOLENKY, PREKÁŽKY V PRÁCI

Termín a miesto konania

2. 10. 2019
(Streda, 9,00 – 14,00 hod.)

BANSKÁ BYSTRICA

Jednotný majetkový fond - prednášková sála, ČSA 25 (pri PRIORE, bývalý Dom odborov)

Lektor

RNDr. Jana Motyčková – Somi Trenčín s.r.o. Už od roku 1992 sa špecializuje na mzdovú problematiku. Vytvorila vlastný mzdový softvér a je spoluautorkou publikácie Mzdové predpisy v skratke. Poznáte ju z www.drak.porada.sk

PROGRAM:

  1. Pracovný čas

-          Pravidlá  pre rozvrhnutie pracovného času – rovnomerné, nerovnomerné rozvrhnutie, zmluvné podmienky , čo musí byť v kolektívnej zmluve, čo v pracovnej zmluve, o čom rozhoduje zamestnávateľ,

-          Pracovná zmena, rozvrh pracovných zmien – spôsob určenia, podmienky

-          Nepretržitý denný odpočinok, nepretržitý odpočinok v týždni, prestávky v práci

-          Dni pracovného pokoja

-          Práca nadčas - kedy možno nariadiť, kedy možno dohodnúť prácu nadčas, čo môže zamestnanec odmietnuť

-          Nadčas platený a nadčas za náhradné voľno, limity nadčasovej práce,

-          Podmienky práce v dňoch pracovného pokoja

-          Konto pracovného času, pružný pracovný čas

-          Evidencia pracovného času a nadčasu

  1. Pohotovosť

-          Nariadenie a dohodnutie pohotovosti, podmienky, limity

-          Výkon práce počas pohotovosti

  1. Dovolenka

-          Zistenie nároku, nárok pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase

-          Kedy určuje čerpanie dovolenky zamestnávateľ, kedy zamestnanec, termíny, podmienky

-          Kedy možno nevyčerpanú dovolenku preplatiť

  1. Prekážky v práci

-          Druhy prekážok v práci, prekážky s náhradu mzdy a bez náhrady mzdy, možnosti nadpracovania

-          Práceneschopnosť a OČR

-          Ošetrenie a vyšetrenie zamestnanca – limity pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase a pri kratších úväzkoch

-          Prekážky na strane zamestnávateľa vs dovolenka

-          Dokladovanie

-          Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam pri prekážkach v práci

  1. Materská a rodičovská dovolenka

-          Materská dovolenka, materské

-          Rodičovská dovolenka, rodičovský príspevok

-          Oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam

-          MD, RD a dovolenka –zistenie nároku, čerpanie, možnosti preplatenia

  1. Pracovná cesta

-          Pracovný čas a nadčas počas pracovnej cesty

-          Povinné voľno po pracovnej ceste

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 40,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté aj náklady na občerstvenie a materiál k problematike seminára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

  • variabilný: 021019
  • konštantný: 0308
  • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.