ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU. POVINNOSŤ UPLATŇOVANIA PRVEJ ČASTI ZÁKONA V TOMTO POSTUPE OBSTARÁVANIA. POVINNÁ ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA OD 1.8.2019. ZMENY VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ OD 1.1.2020.

Termín a miesto konania

25. 9. 2019
(Streda, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. Zákazka s nízkou hodnotou §117 všeobecné informácie.
 2. Podrobné informácie o obsahu a uplatňovaní prvej časti zákona §1 až §25 zákona.
 3. Ako správne uplatniť výnimku zo zákona, finančný limit do 5000 eur bez DPH – praktické príklady.
 4. Podrobnosti a postupy, ako a kedy zverejňovať súhrnné správy v informačnom systéme UVO, praktické príklady. 
 5. Povinná elektronická faktúra od 1.8.2019, aké povinnosti nám ukladá zákon.
 6. Aké zmeny prinesie novela zákona o verejnom obstarávaní od 1.1.2020.
 7. Diskusia, odpovede na Vaše konkrétne otázky k tomuto postupu verejného obstarávania.
 8. Účastníci seminára obdržia v elektronickej forme smernicu /§117/ a vzorové dokumenty do spisu z verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou.

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 250919
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.