!!!!!! POZOR, ZMENA TERMÍNU NA 19.11. Z DÔVODU NEMOCI LEKTORKY SEMINÁRA.!!!!!! VEREJNÉ OBSTARÁVANIE POTRAVÍN. ODBORNÍCI ZAUJALI JEDNOTNÝ NÁZOR: „ POTRAVINY JE POTREBNÉ OBSTARÁVAŤ“

Termín a miesto konania

19. 11. 2019
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

KOŠICE

Kultúrno-spoločenské centrum, Jedlíkova 7 / areál vysokoškolských  internátov Technickej univerzity /.   Doprava autobusom číslo: 10 – z Námestia osloboditeľov, 17 – z Námestia maratónu                                                                                           10 a 17 – zo Staničného námestia. Vystúpiť na zastávke „Stodolova“

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

  1. Potraviny v súlade so zákonom - jednotlivé ustanovenia zákona, ktoré musíme uplatňovať  pri verejnom obstarávaní.
  2. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky – vysvetlenie na konkrétnych tlačivách a v konkrétnych systémoch.
  3. Opis predmetu zákazky pre jednotlivé skupiny potravín, tak aby boli potraviny kvalitné.
  4. Vyhodnotenie verejného obstarávania.
  5. Rámcová dohoda, jej uplatnenie ako výsledok verejného obstarávania na potraviny.
  6. Smernica zameraná len na oblasť obstarávania potravín. Vzorová dokumentácia.
  7. Diskusia.

 

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na obed, občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

  • variabilný: 191119
  • konštantný: 0308
  • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.