ZMENY ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Termín a miesto konania

8. 9. 2020
(Utorok, 9,00 – 14,00 hod.)

BRATISLAVA

Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností, Koceľova 15

Lektor

Ing. Dagmar Melotíková  – Uznávaná dlhoročná odborníčka pre oblasť verejného obstarávania  

PROGRAM:

 1. „Desatoro prikázaní“ pre zákazku s nízkou hodnotou,
 2. Ako obchodovať s malými a strednými podnikmi, ako pomôcť MSP zo strany vyhlasovateľov súťaží v rámci verejného obstarávania ,
 3. Dohoda o splátkach a dohoda o odklade plnenia v čase krízovej situácie, právne účinky úkonov vykonaných v čase krízovej situácie zostávajú zachované v celom rozsahu aj po jej skončení.
 4. Analýzy najčastejších pochybení vo verejnom obstarávaní
 5. Aký je rozdiel medzi stavbyvedúcim a stavebným dozorom? Ako správne verejne obstarávať túto službu.
 6. Máte jasno,  ako a kedy uplatniť výnimku podľa § 1 ods. 2 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní? Je skutočnosťou, že stavba alebo nehnuteľnosť, ktorú verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nadobúda, najíma alebo nadobúda práva k nej, už existuje.  Nové bytové domy v obciach a mestách.
 7. Na seminári budú prezentované všetky zmeny, ktoré sa udejú v zákone do septembra 2020.
 8. Diskusia
 9. Vzorový materiál, ktorý Vám bude pomáhať orientovať sa v zmenách a aktuálnom procese vo verejnom obstarávaní.

CENA:  50,- €

Pri počte účastníkov 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok  45,- € za osobu. V poplatku  sú  zahrnuté  aj  náklady  na občerstvenie a materiál k problematike seminára.  Poplatok je stanovený  podľa  zákona  č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Ak poplatok uhradíte bankovým prevodom neskôr ako 3 pracovné dni pred konaním seminára, je potrebné  preukázať sa pri prezentácii potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku. V prípade neúčasti sa poplatok nevracia. Účastnícky poplatok môže byť uhradený aj v hotovosti pri prezentácii. Daňový doklad obdržia účastníci pri prezentácii. Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 080920
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.