PRACOVNÉ CESTY A ICH SPRÁVNE, PREUKÁZATEĽNÉ A ZROZUMITEĽNÉ VYÚČTOVANIE. ZVÝŠENIE SÚM STRAVNÉHO A ZÁKLADNEJ NÁHRADY V ROKU 2022. / Metodické usmernenie MF SR účinné od 22.9.2022 /

Termín a miesto konania

4. 11. 2022
(Piatok, 9,00 – 14,00 hod.)

WEBINÁR

Lektor

Ing. Miriam Matisová – BENEFIT CONSULT s.r.o. Nitra. Lektorka je majiteľkou uvedenej účtovnej firmy. Je odborník v odvetví Učtovníctvo a daňovníctvo v súdnom inžinierstve. Lektorovaniu sa venuje už dlhodobo. Problematiku účtovníctva prednáša aj na vysokej škole.

PROGRAM:

 1. Legislatíva upravujúca poskytovanie cestovných náhrad, zmena stravného od 1.5.2022. Prehľad právnych predpisov
 • Metodické usmernenie sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č.MF/006646/2022-1411 k finančnej kontrole pre oblasť cestovných náhrad pri pracovných cestách zamestnancov úradov, firiem s účinnosťou od 22.09. 2022
 • Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty, práva a povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca.
 • Stravné od 1.5.2022, správne posúdenie nárokovej zložky zamestnanca z pracovnej cesty , podanie vysvetlenia, správy z pracovnej cesty, informačné obežníky pre zamestnancov, ktorí sú vysielaní na pracovné cesty.
 • Zvýšenie sumy príspevku na stravovanie v roku 2022, úprava stravovania štátnych zamestnancov, Policajného zboru a Hasičského zboru.
 • Zamestnanec na pracovnej ceste a cestovný príkaz. Kedy je zamestnanec na pracovnej ceste?
 • zmena výšky základnej náhrady za opotrebenie motorového vozidla zamestnanca od 1.5.2022, testovanie základných atribútov súkromného motorového vozidla zamestnanca ešte pred schválením jeho použitia.
 1. Spôsob a forma vyslania na pracovnú cestu – náležitosti cestovných príkazov, interné predpisy a vlastná vnútorná politika firmy.
 • Vzor cestovného príkazu so správou z pracovnej cesty.
 1. Posudzovanie času na pracovnej ceste vo väzbe na poskytovanie cestovných náhrad a odmeňovanie zamestnancov
 • Čas strávený na pracovnej ceste v rámci pracovnej doby a po pracovnej dobe.
 • Posudzovanie pracovnej cesty aj v súčinnosti so Zákonníkom práce ( náhrada za stratu času, náhradné voľno s náhradou mzdy ).
 • Evidencia pracovného času a výkonu práce počas pracovnej cesty.
 • Neskoré návraty zo služobných ciest, snímka pracovného dňa.
 1. Pravidelné pracovisko zamestnanca. Vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska.
 • Povinnosť vykonať pracovnú cestu a dodržanie podmienok pracovnej cesty zo strany zamestnanca.
 1. Nárokové a nenárokové cestovné náhrady.
 • Príklady z praxe, ubytovanie, stravovanie, vedľajšie výdavky, posudzovanie nárokov, doplatkové režimy, Zákon o finančnej kontrole, Zákon o slobodnom prístupe k informáciám ...
 1. Kedy a komu sa poskytujú cestovné náhrady... ( zamestnanci, dohodári, konatelia, spoločníci, ostatné osoby... )
 2. Používanie služobných a súkromných motorových vozidiel na pracovných cestách
 • Dohoda o používaní motorového vozidla, podklady potrebné pre správny výpočet náhrady
 • Posúdenie výdavkov spojených s používaním motorového vozidla. Vzor vyúčtovania motorového vozidla na tuzemskej resp. zahraničnej pracovnej ceste
 • Použitie motorového vozidla na žiadosť zamestnávateľa, na žiadosť zamestnanca, záznam o jazde
 • Havarijné poistenie pri pracovnej ceste.
 • Zbierka oznámení a inštrukcií o vedení automobilovej techniky v príslušnom rezorte...
 1. Praktické informácie.
 • Stravné pri tuzemskej pracovnej ceste, pri zahraničnej pracovnej ceste.
 • Cestovné náhrady – výpočet, krátenie stravného.
 • Nové sumy stravného a kilometrovného v roku 2022.
 1. Vyúčtovanie tuzemskej a zahraničnej pracovnej cesty.
 • Cestovný príkaz, správa z pracovnej cesty, preukázateľnosť a doloženie dokladov z pracovnej cesty.
 • Deň uskutočnenia účtovného prípadu pri vyúčtovaní pracovnej cesty.
 • Prepočet cudzej meny na menu Euro, používanie kurzov NBS, zmenárenské kurzy.
 1. Praktické príklady. Krátenie stravného, príklady na výpočet krátenia stravného.
 • § 5 stravné - tuzemská pracovná cesta, príklady
 • § 5 stravné – tuzemská pracovná cesta, krátenie
 • § 13 stravné – zahraničná pracovná cesta, príklady
 • §13 stravné – zahraničná pracovná cesta, krátenie
 • Paušalizácia cestovných náhrad, vzor výpočtu paušálu, zdôvodnenia a kalkulácie...
 • Vzor dohody o mieste pravidelného pracoviska, vyslanie v rámci mesta, mimoriadny výkon práce
 • Vzor výpočtu mesačného paušálu za vysledované obdobie.

Účastníci webinára obdržia v elektronickej podobe pracovný materiál k webináru a vzory nasledovných materiálov:

Cestovné príkazy, Vnútorný predpis o CN, Náhrada za použitie CMV na tuzemskej a zahraničnej PC,

 

Cena 45,- 

Pri počte účastníkovi 3 a viac z jednej organizácie je účastnícky poplatok 35,- € za osobu. V poplatku sú zahrnuté náklady na organizačné zabezpečenie a materiál k problematike webinára. Poplatok je stanovený podľa zákona č.18 / 1996 Z.z. o cenách. Poplatok je možné uhradiť len bankovým prevodom najneskôr 3 pracovné dni pred konaním webinára. Daňový doklad obdržia účastníci poštou. 

Účastníkom, ktorí uhradia účastnícky poplatok bude 2 dni pred konaním webinára zaslaná do mailovej schránky pozvánka do webinárnej miestnosti. Po jej otvorení sa bude možné pripojiť na webinárnu miestnosť.

Agentúra nie je platcom DPH.

Bankové spojenie

UniCredit Bank, pobočka Zvolen, č. účtu: 1230450001/1111
IBAN: SK4111110000001230450001

Symboly:

 • variabilný: 041122
 • konštantný: 0308
 • IČO: 47 405 279

Prihlášku na seminár môžete poslať kliknutím na doleuvedené modré pole s označením „Vyplniť prihlášku“, prípadne ju môžete prevziať vo formáte RTF a po vyplnení poslať na mail ipeko@ipeko.sk alebo poslať poštou najneskôr 3 pracovné dni pred termínom konania seminára. Doručenie prihlášky Vám potvrdíme mailom.

Prevziať prihlášku vo formáte RTF     Vyplniť prihlášku

Ostatné semináre

© 2011 – IPEKO Zvolen s.r.o. Všetky práva vyhradené.